Fatimski konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci
Spotkania dzieci z Maryją w Fatimie”


I. Zasady uczestnictwa:


1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z kl. I – III ze szkół parafii p.w. Św. Jacka w Leszczynach

2. Technika prac – dowolna, format – dowolny

3. Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne

4. Prace powinny zawierać dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, klasę oraz miejsce zamieszkania.

5. Prace należy dostarczyć do uczącego katechety do dnia 12 maja 2017 r.

6. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa.

7. Komisję powołuje Organizator.

II. Kryteria oceny prac:

1) Zgodność z tematem

2) Interpretacja własna tematu

3) Walory artystyczne

4) Kompozycja

III. Nagrody dla laureatów. Zostanie przyznane I,II, III miejsce oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

IV. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Święty Jacek w Leszczynach